بارگذاری لیست بیمه تأمین اجتماعی

1- باز کردن صفحه مربوط به دریافت سوابق تأمین اجتماعی3-ورود به سامانه4-انتخاب منوی بیمه شدگان5-انتخاب خدمات سابقه6-انتخاب کلیه سوابق7-دانلود فایل سابقه8-یوست فایل دانلود شده در سامانه درخواست سخت و زیان آور