نام کاربری شما در تمامی مراحل کد ملی شما (برای اتباع خارجی کد اختصاصی) خواهد بود.