ثبت عناوین شغلی مطابق با لیست بیمه

1- باز کردن صفحه مربوط به دریافت سوابق تأمین اجتماعی2-ثبت نام3-ورود به سامانه4-انتخاب منوی بیمه شدگان5-انتخاب خدمات سابقه6-انتخاب مشاهده عناوین شغلی