درخواست بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

1-اجرای فرایند مشاوره،درخواست و اعتراض مشاغل سخت و زیان آور2-تعیین نوع درخواست بدوی3-تکمیل اطلاعات