ثبت نام

1-کلیک گزینه ثبت نام2-تکمیل اطلاعات خواسته شده3-ورود به سامانه از طریق کد شناسایی و رمز انتخابی4-باز کردن فرایند ویرایش اطلاعات که در صندوق ورودی قرار دارد